Fiskeregler

1. Fisket är upplåtet som sportfiske med handredskap, spö, lina och krok. Endast ett spö per person och fiskekort. Tillåtna fiskemetoder är flugfiske, spinnfiske, pimpelfiske, mete och trolling. Fiske med nät och andra fångstmetoder utöver ovan angivna, är förbjudet i samtliga vatten.
 
2. Fiske från båt eller flytring är endast tillåtet i Storvåndtjärn, Oxsjön och Håsjöarna samt Veman. Elmotorer får användas enbart i Storvåndtjärn.
 
3. Fiskevårdsföreningen kan besluta om tillfälliga fiskeförbud i vissa vatten. Fiskeförbudsinformation anslås då vid respektive vatten och fiskekortförsäljarna skall upplysa om var fiskeförbud råder vid varje tillfälle.

4. Fiske efter öring är förbjudet i strömmande vatten samt i sjöar och sel, inom ett avstånd av 200m från deras till- respektive utlopp under tiden 1 september till 31 oktober.
Gäller även Säterdammarna. Fiske efter harr är förbjudet under tiden 1 april till 30 maj. För Aloppan gäller totalt isfiskeförbud.

5. Minimimått på all ädelfisk inom området är 25 cm. Veman undantaget, där minimåttet är 35 cm, hela sträckan från åmotet och ner till fiskegränsen i Borrströmmen. Den som fångar fisk som inte uppfyller kravet på minimimått skall återutsätta fisken.
Fångstbegränsning:
Fiskekvoten på 3 ädelfiskar/dygn/kort i put & take-vatten får aldrig överstigas.

6. I Veman på sträckan från Sersån och ca 2 km uppströms, är det endast tillåtet att fiska med flugspö och 1 fluga.
Fångstbegränsning:
Fiskekvoten på 3 fiskar/fiskande/dygn får aldrig överstigas. Se skyltning på plats.

7. I Sälströmmen gäller catch and release. All ädelfisk som fångas skall sättas tillbaka. Fiske endast med hullinglös krok eller inklämd hulling gäller. Se skyltning på plats.

8. Fiskekorten är personliga och skall alltid medföras under fiske och uppvisas vid anfordran av fisketillsyningsman. Barn/ungdom under 15 år får fiska utan fiskekort, i sällskap med målsman och på dennes kort och kvot i alla vatten.

9. För fisket i följande put & take-vatten krävs dygnskort alternativt årskort: Oxsjön, Varggranstjärn, Storvåndtjärn, Järpbäcksdammen, Hanakamtjärn, Bergtjärn, Rundstenstjärn och Styggtjärn. Dygnskort gäller fiske i 24 timmar från det fiske ska börja.
 
10. Levande fisk får på inga villkor medföras och användas som agn. Så kallad ”betning” med majs är förbjudet i alla vatten. Blyfria sänken gäller vid fiske i strömmande vatten. Det är förbjudet att lämna fiskrens i vattnet. Försäljning av fångad fisk är förbjudet.
 
11. Nyttjandet av vägar och stigar för att komma till och från olika fiskevatten inom fiskevårdsområdet sker på egen risk. Vi avsäger oss allt ansvar för eventuella skador.

12. Fiske utan gällande fiskekort eller andra överträdelser av regler beivras. Är du tveksam kontakta din fiskekortsförsäljare så hjälper hen dig gärna!

För allas trivsel:
Skräpa inte ner i naturen. Ta med ev sopor när du lämnar platsen.
Elda endast i anordnade eldstäder. När du lämnar platsen, försäkra dig om att elden är släckt.

Som besökare bär du själv ansvaret för att underrätta dig om de lagar och regler som gäller för det fiskevatten du besöker.

Om föreskrifter och lagar inte följs äger föreningens tillsynsmän (Enligt Lag 1981:533) rätt att utfärda gällande kontrollavgift.